วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553

โจทย์การเคลื่อนที่แนวตรง

โจทย์การเคลื่อนที่แนวตรง

1.ยิ่งปืนด้วยความเร็วต้น 40 m/s ถ้ากระสุนที่ถูกยิงทะลุไม้ที่หนา 50 mm
เมื่อกระสุนทะลุไม้แล้วมีความเร็วลดลงเหลือ 20 m/s
ถ้าเรายิงปืนอีกครั้งจะทะลุไม้ได้ทั้งหมดจริงๆกี่แผ่น

วิธีทำ

จากโจทย์ช่วงแรกเราทราบค่า
u = 40 m/s
v = 20 m/s
s = 50 / 1000 = 0.05 m

ทำการหาความเร่ง (a) จากสมการ
v^2 = u^2 + 2as

ทำการแทนค่าในสมการข้างต้น
20^2 = 40^2 + (2 x a x 0.05)
400 = 1600 + 0.1a
a = (400 – 1600) / 0.1
a = -12000 m/s^2

จากโจทย์ช่วงที่สองเราทราบค่า
u = 40 m/s
v = 0 m/s
a ที่หาค่าได้มา = -12000 m/s2

ดังนั้นจากสมการ
v^2 = u^2 + 2as

ทำการแทนค่าในสมการข้างต้น
0^2 = 40^2 + (2 x (-12000) x s)
0 = 1600 + (-24000s)
0 = 1600 – 24000s
s = 1600 / 24000
s = 0.067 m
s = 0.067 x 1000 mm
s = 67 mm

ดังนั้นกระสุนปืนสามารถทะละไม้ได้ทั้งหมดเท่ากับ
n = 67 / 50 = 1.34 แผ่น

----------------------------------------------

2. ยิงกระสุนปืนทะลุกำแพงด้วยความเร่งคงที่ โดยความเร็วของกระสุนปืน
ลดลงจาก 20 m/s เหลือ 2 m/s ถ้าเวลาที่กระสุนทะลุผ่านกำแพง
เท่ากับ 2 s จงหาความหนาของกำแพงนี้

วิธีทำ
จากโจทย์เราทราบค่า
u = 20 m/s
v = 2 m/s
t = 2 s

ทำการหาค่า s(ระยะทาง)
ทำการแทนค่าในสมการข้างต้น
s = [(20 + 2) x 2] / 2
s = 44 / 2
s = 22
m

----------------------------------------------

3.กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาของรถคันหนึ่งแสดงดังรูป
จากกราฟอธิบายว่า
ก. ช่วงแรกรถมีความหน่วง (decelerating)
ข. รถมีความเร่ง (accelerating)
ค. ความเร่งเป็นศูนย์
ง. รถมีความเร็วลดลง

วิธีทำ

ก. ; ข. ; ค. จากคำจำกัดความของความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง
ซึ่งสามารถหาได้จากความชันของกราฟ
ง. ช่วงที่รถมีความเร็วลดลงมีอยู่ 2 ช่วงคือช่วงเวลา t = 0s
ถึง t = 0.5s และช่วงเวลา t = 2.8s ถึง
t = 3.5s


----------------------------------------------
4. กระสุนถูกยิงออกจากปากกระบอกปืนด้วยความเร็ว 200m/s
จงหาความเร็วเมื่อผ่าน 3/4 ของปากกระบอกปืน


วิธีทำ

สมการ v^2 = u^2 + 2as
เนื่องจากปืนและลูกกระสุนเหมือนเดิม ถ้าแรงดันที่ทำให้ลูกกระสุนออกไปสม่ำเสมอ
จึงทำให้ลูกกระสุนมีความเร่งคงตัวเหมือนเดิมคิดที่ออกจากปากกระบอกปืน

v = 200 m/s
(200)2 = 0 + 2as ..............(1)
และคิดที่ (3/4)s จะได้
v2 = 0 + 2a(3/4)s ..........(2)
(2)/(1)
v2 = 3 x 104
v = 1.732 x 100 = 173.2 m/s


----------------------------------------------

5.ลิงกำลังปีนขึ้นต้นมะพร้าว ถ้าในทุก ๆ 10 วินาที ปีนขึ้นไปได้สูง 10 เมตร
แต่จะลื่นไถลลงมาอีก 1 เมตร เสมอ จงหา ระยะทาง การกระจัด
อัตราเร็วเฉลี่ย และความเร็วเฉลี่ย


----------------------------------------------

6.รถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมารถยนต์
คันนี้วิ่งผ่านรถกระบะอีกคันหนึ่งซึ่งวิ่งในทิศทางเดียวกันด้วยอัตราเร็ว 40
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอัตราเร่งคงที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง^2
จะใช้เวลานานเท่าใดรถทั้งสองคันจะพบกันอีกครั้ง

----------------------------------------------

7. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่แนวเส้นตรง โดยลดความเร็วที่สม่ำเสมอจาก 30 m/s
เป็น 10 m/s จงหาความหน่วงที่เกิดขึ้น


----------------------------------------------

8.รถไฟ Aและ B วิ่งเข้าหากันบนรางเดียวกันโดยขบวนรถ A วิ่งด้วย
ความเร็ว 12 m/s ส่วนขบวนรถ B วิ่งด้วยความเร็ว 24 m/s
ขณะที่อยู่ห่างกัน 300 m รถไฟทั้ง 2 ขบวนต่างเบรค และหยุดได้พร้อมกัน
ในเวลา 10 วินาทีพอดี จงหาระยะทางที่รถทั้งสองเริ่มเบรคจนกระทั่งหยุด
จะมีความยาวเท่าใด

----------------------------------------------

9. ----------------------------------------------

10.

5 ความคิดเห็น:

dekdee_smile กล่าวว่า...

จากโจทย์ข้อ7 'ไม่ได้'กำหนดเวลามาให้
ทำไมในวิธีทำถึงแทนค่า t = 4 ค่ะ

CRAZYoomph กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยค่ะ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

จอม กล่าวว่า...

ข้อที่ 9 จะบอกว่าเฉลยผิดคับ ตรงเวลาที่ตกกลับลงมาถึงพื้นใช้เลลาทั้งหมด
14. 2 วินาที่ คับ

วาสิณี เหงขุนทด กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ . ช้วยได้เยอะเลย

natthawan meeprink กล่าวว่า...

ข้อที่ 6. 25 20 แล้วก้10 ตัวเลขพวกนี้มาจากไหนหรอค่ะ

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright Physics 2009. Powered by Blogger.Designed by Ezwpthemes .
Converted To Blogger Template by Anshul .